Yhdenvertaisuuden osaajaksi -täydennyskoulutukset

 

Miten kohdata moninaisuutta koulussa? Miten laatia yhdenvertaisuus-suunnitelma oppilaitoksellesi?

 

Yhdenvertaisuuden osaajaksi -koulutuksen tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa.

Uusi, vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitokset edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Kaikilla oppilaitoksilla – esiopetusyksiköillä, peruskouluilla, lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla, yliopistoilla ja korkeakouluilla sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksilla – on vuoden 2017 alusta lähtien oltava suunnitelma, joka sisältää arvion yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksen toiminnassa sekä tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden tulee voida vaikuttaa suunnitelman sisältöön.


Yhdenvertaisuus näkyy koulun oppisisällöissä, toimintakulttuurissa ja siinä millaisia kompetensseja oppilaat saavat toimiakseen jatkossakin yhdenvertaisuutta edistävinä ihmisinä. Yhdenvertaisessa koulussa kaikki tulevat kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa päiväkotien, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle Opetushallituksen rahoittamaa kouluille maksutonta yhdenvertaisuuskoulutusta. Koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat valmiuksia oppilaitoksilta edellytettyjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laadintaan.

Koulutuksia on jo toteuttu eri puolilla Suomea syksystä 2015 lähtien. Koulutukset ovat saaneet käytännönläheisyydessään ja ratkaisukeskeisyydessään paljon positiivista palautetta osallistujilta. Koulutukseen osallistumisen jälkeen opettajat ja rehtorit ovat kokeneet yhdenvertaisuussuunnitteluprosessin mielekkääksi osaksi koulun kehittömistyötä.

Tavoitteet:

 • Ohjata koulutettavaa toiminnallisesti tutkimaan omaa identiteettiään, ennakkoluulojaan ja arvojaan
 • Vahvistaa koulutettavan kompetenssia yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa aktiivisesti edistävänä toimijana työyhteisössään. Yhdenvertainen opettaja osaa muokata opetusmenetelmiään, materiaalejaan ja oppimisympäristöjään siten, että jokaisen on helpompi oppia ja jokainen tulee kuulluksi
 • Rohkaista opettajaa suuntautumaan yhä enemmän oppilaiden osallistamiseen ja toimimaan aktiivisesti syrjintää vastaan
 • Saada valmiudet oppilaitoksen toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadintaan
 • Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän sisällön haltuunotto uusista eri asteiden opetussuunnitelmista. Opettaja saa myös tiiviin tietopaketin aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä
 • Koulutusryhmän yhteisestä jakamisesta syntyvän uuden osaamisen ja ideoiden jakaminen

 

Työmuodot:

 • Prezi-esitykset
 • Mod (moninaisuus, oivallus, dialogi)
 • Toiminnallinen ryhmätyöskentely
 • Videomateriaali
 • Keskustelu
 • Itsenäisesti toteutetut harjoitukset
 • yhdenvertaisuussuunnitelman tuettu laadinta
 • Draamamenetelmät (varhaiskasvatus ja alakoulu)

Tulevat koulutukset syksyllä 2016

Lahti

Koulutukset Lahdessa alkavat syksyllä 2016. Alla on koulutusten tarkemmat aikataulut. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutuskokonaisuuteen kuuluu 9 h itsenäistä työskentelyä. Tämä on hyvä mahdollisuus työstää koululle vaadittuja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia, niin että samalla saa ohjausta ja tukea kouluttajilta ja kollegoilta.

1. Perjantai 21.10. klo 9-16
2. torstai 3.11. klo 8.30-16

 

 

 

Lahden koulutus toteutetaan vielä OPH:n täydennyskoulutustuella. Voit myös tilata meiltä koulutuksen yhdenvertaisuussunnitelman teosta omalle alueellesi omakustannushintaan keväällä 2017.  Asiantuntevat kouluttajamme käyvät mielellään kouluttamassa aiheesta esimerkiksi Veso-päivillä eri puolilla Suomea. Räätälöimme koulutukset yhteistyössä alueiden toimijoiden ja koulutettavien tarpeiden mukaan.

Lisätietoja
Riikka Jalonen,
p. +358 443022042
riikka.jalonen@rauhankasvatus.fi

Materiaalia koulutuksen teemoista:
- Oikeusministeriön sivuilla opetuskokonaisuus yhdenvertaiseen kouluun liittyen
- Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyvää materiaalia, sis. esimerkkejä oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitelmista
Oppia kaikille – yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille
Syrjinnänvastainen koulu-sivusto, joka sisältää esitteen, valmiita puheita, tehtäviä yms.
- Järjestöjen laatima opas normikriittiseen ajatteluun yhdenvertaisuuden edistäjänä
- Maailmankoulun keräämät opetusvinkit yhdenvertaisuuden edistämiseen eri ikätasoilla:
Ideoita rasisminvastaisen päivän viettoon koulussa tai teeman käsittelyyn yleensä:
Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa:
- Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen segregaatioryöryhmän loppuraportti, jossa luku 8 teemalla ”Segregaatio suomalaisessa peruskoulussa 2010-luvulla”
- Ihmisoikeudet.netin koostama verkkokurssi ihmisoikeuksista. Sisältönä ihmisoikeussopimukset, sananvapaus, ihmisoikeuspuolustajat, syrjintä yms.