Yhdenvertaisuuden edistäminen nuorisotyössä -koulutusta

Oletko miettinyt miten edistää yhdenvertaisuutta nuorisoalalla?

Miten luoda syrjinnästä vapaata tilaa nuorille niin ettei samalla suljeta ketään pois nuorisotyön piiristä? Millaisin eri käytännön ratkaisuin voidaan puuttua nuoren rasistiseen käytökseen tai vihapuheeseen nuorisotyössä? Kieltämällä nuorisotilan käyttö (minne nuori sitten menee?) vai sallitaanko puhe, joka luo tilasta muille nuorille epämiellyttävän ja turvattoman. Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, mutta yhdessä meillä on mahdollisuuksia löytää toimivia ratkaisuja.

Olemme luoneet koulutusmallin, joka lähestyy aihetta ja nuorisotyön ammatillisuutta hyvin konkreettisten taitojen kautta. Me emme puhu ideaalitasolla mitä tulisi tehdä vaan käytännönläheisesti yhdessä ratkaisuja ja toimivia käytänteitä harjoitellen.

Koulutus keskittyy käytännön ratkaisuihin ja nuorisotyöntekijöiden taitoihin edistää yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työssään. Koulutus antaa tukea myös esim. talokohtaisten tai kunnan nuorisopalveluiden yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen. Tarjoamamme koulutus on muokattavissa erilaisiin tarpeisiin ja kohderyhmille. Se voidaan suunnata joko yksinomaan nuorisotyöntekijöille tai esim. nuorten vertaisohjaajille. Tai miksei halutessanne myös molemmille samanaikaisesti. Tai nuorisotyöntekijöille ja opettajille yhdessä?

Yhdessä voimme määritellä koulutuksen kohderyhmän ja tavoitteet tarkemmin ja me tuotamme teille niiden pohjalta koulutukselle sisällön ja menetelmät sekä tuomme prosessiin osaavat kouluttajat.

Kysy lisää ja suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne vastaava koulutuskokonaisuus.

Riikka Jalonen,
p. +358 443022042
riikka.jalonen@rauhankasvatus.fi

 

_________________________

Esimerkki kolmen päivän koulutuskokonaisuudesta:

Vihapuheen ennaltaehkäisy sekä yhdenvertaisuuden edistäminen kuntien nuorisotyössä -koulutuskokonaisuus

Koulutuksessa tarkastellaan toiminnallisten menetelmien kautta koulutuksen teemoja nuorisotyöntekijän näkökulmasta. Koulutuksessa kehitetään yhdenvertaista nuorisotyötä hyödyntäen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen työtapoja.

1. koulutuspäivä (7 h): Mikä ja miksi yhdenvertaisuus (motivointi koko koulutukseen, olemassa olevan tilanteen kartoitus, omat arvot, ennakkoluulot jne. ja perusvalmiudet yhdenvertaisuussuunnittelun aloitukseen)

- tarkastellaan yhdessä rasisminvastaisen työotteen ja yhdenvertaisuuden merkitystä nuorisotyössä ja niiden linkittymistä nuorisotyön perinteeseen, uuteen nuorisolakiin, nuorisotyöntekijän ammattietiikkaan (tiedot, taidot, arvot) sekä määritetään yhteiset tavoitteet yhdenvertaisuustyölle (miksi koulutus, yhdenvertaisuussuunnitelma: mihin niillä pyrimme?).
- nuorisotyöntekijän rooli kotouttajana: miten nuoremme kohtaavat niin, että kaikilla on yhtäläinen oikeus olla oma itsensä riippumatta miten pitkään hän on paikkakunnalla asunut tai mikä hänen vanhempiensa kotimaa on ollut. Miten nuorisotyöntekijät tukevat paikkakunnalla pidempään asuneiden nuorten kotoutumista uuteen tilanteeseen kun kuntaan tulee esim. turvapaikkanuoria?
- olemassa olevien valtarakenteiden näkyväksi tekeminen ja rasismin ja vihapuheen tunnistaminen – tutustuminen ennakkoluulojen ja stereotypioiden syntymekanismeihin sekä ymmärryksen vahvistaminen siitä miten moninaisuus koskettaa meitä kaikkia esim. identiteetin käsitteen kautta
- yhdenvertaisuussuunnitelma käytännössä: miten se tehdään niin, että sen tekeminen nuorisotalolle (toimialueelle tms.) ei ole lisävaiva vaan omaa työtään ja nuorten kohtaamista kehittävä työväline (osallistava yhdenvertaisuussuunnitelmaprosessi).

askeleet: 1 ja 2 yhdenvertaisuussuunnitelmasta:

1) koko yhteisön osallistaminen -> sidosryhmäanalyysi ”ketä meidän prosessissa tulee osallistaa” (työntekijät, nuoret, muita?)

2) tämän hetkisen yhdenvertaisuustilanteen selvittäminen: miten me teemme sen nuorisotyöllisen keinoin (yhdenvertaisuuskartoitustoimenpiteet käytännössä)

Välitehtävä: yhdenvertaisuustyöryhmän kokoaminen, prosessin askeleista sopiminen, kartoituksen tekeminen (mitä ja miten kartoitetaan)

 

2. koulutuspäivä (7 h): Yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelu

* Kartoituksen tulosten läpikäynti ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden valinta (askel 3)
* syrjivien, piilossa vaikuttavien, toimintamallinen tunnistaminen
* Olemassa olevien toimintamuotojen ja -periaatteiden sanallistaminen ja jakaminen. Käytännön työkalujen ja -mallien kerääminen ja testaaminen oman suunnitelman tueksi.
* Yhdenvertainen tunnistaminen yhteisön tavoitteellisena toimintakulttuurina
* moniammatillinen yhteistyö ja ammatillisissa käytännöissä lisää huomiota yhdenvertaisuuden edistävään työotteeseen.
* Miten käytännössä kirjaamme suunnitelman, tiedotamme siitä ja seuraamme sen vaikutuksia niin ettei siitä tule nippu paperia mappi öhön vaan elävä merkityksellinen ja hyödyllinen osa nuorisotoimea? (askel 4 ja 5)

 

3. koulutuspäivä (7 h): Yhdenvertaisuus todeksi nuorisotyössä – miten viemme tämän kaiken edellä pohditun käytäntöön, millaista osaamista (skills) siihen tarvitsemme

- Miten lisäämme ammatillisissa käytännöissämme huomiota yhdenvertaisiin ja arvostaviin kohtaamisiin nuorten kanssa?
- Miten toimimme rasistisesti käyttäytyvän tai vihapuhetta käyttävän nuoren kanssa? Suljemmeko pois toiminnasta vai mitä?
- Miten kohtaamme nuorten oikeutetun vihan (koska maailma on epäoikeudenmukainen ja paha paikka monelle esim. rodullistetulle nuorelle) ja tuemme sen kanavoitumista rakentavaan kritiikkiin ja toimintaan?
- Miten luomme tilaa ratkaisukeskeiselle dialogille ja yhteistyölle? Miten facilitoimme nuorten välistä tai nuorten ja aikuisten (esim. päättäjät) välistä vuorovaikutusta?