Mitä on rauhankasvatus?

Rauhankasvatus on kasvatusta etiikan ja moraalin arvoihin. Rauhankasvatus on arvoilmapiiriin vaikuttavaa kasvatusta ja perustuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta.

Rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Se pyrkii kehittämään moraalista ja sosiaalista vastuuta, ja kasvattamaan yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävään ymmärrykseen. Rauhankasvatus ei ole vain luentoja asetuksista ja sopimuksista. Se on yhdessä ajattelemista toiminnallisin työtavoin. Rauhankasvatus vaikuttaa tietoihin, taitoihin ja asenteisiin sekä koulujen toimintakulttuurin tasolla. Rauhankasvatuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia globaaleja teemoja ja tärkeitä arvoja, kuten demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, rasismia, ihmisoikeuksia ja väkivallattomuutta.

Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi keskusteluja, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja yhteistoiminnallista oppimista. Tavoitteena on herätellä yksilön kriittistä ajattelukykyä. Mitä jokainen voi tehdä ihmisoikeuksien, rauhan ja yhdenvertaisemman maailman puolesta? Millainen toiminta lisää vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä, ja miten opimme kunnioittamaan kaikkien kulttuuria ja maailmankatsomusta?

Kriittiseen ajatteluun kuuluu myös mediakasvatus. Se opettaa ymmärtämään median rakenteita ja toimintaa, ja sitä miten viestimet tuottavat merkityksiä sekä muokkaavat asenteita ja arvoja. Mediakasvatus opettaa kyseenalaistamaan median välittämää maailmankuvaa.

Opetusmetodeina voidaan käyttää myös muita osallistavia menetelmiä, kuten draamaa ja roolipeliä. Niiden avulla voi asettua hetkeksi toisen asemaan, saada kokemuksia erilaisuudesta ja epätasa-arvosta ja oivaltaa, miten tärkeää on kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan.Draaman avulla voidaan tutkia väkivallan luonnetta ja sen vaikutuksia uhriin ja tekijään. Tarkoituksena on selvittää syitä konfliktien taustalla, ymmärtää näkemyseroja ja oppia konfliktien väkivallattomia ratkaisutapoja.

Rauhankasvatustyötä tehdään kouluissa, nuorisotyössä, sekä järjestö- ja harrastustoiminnassa. Kouluissa rauhankasvatus sisällytetään usein esimerkiksi historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta sitä voi käsitellä myös muilla tunneilla sen monitieteellisen luonteen vuoksi. Siihen liittyy kysymyksiä yhteiskunnasta, kulttuurista, taloudesta, uskonnosta, terveydestä ja ympäristöstä. Elämän kunnioitus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus ovat aiheita, joita voi käsitellä kaikessa opetuksessa.